תקנון האגודה

תקנון העמותה

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( 580532216

פרק ראשון
סימן ראשון – מבוא

1 .שם העמותה – אגודת הסטודנטים והסטודנטיות המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(.
2 .הגדרות – בתקנון זה יהיה לביטויים המפורטים להלן הפירוש הרשום בצידם דהיינו:

א. "המכללה" – המכללה האקדמית אחוה.
ב. "אגודת הסטודנטים" )להלן: "האגודה"/"העמותה"( – אגודת הסטודנטים
והסטודנטיות המכללה האקדמית אחוה.
ג. "בחירות " – הבחירות למוסדות האגודה כמפורט בתקנון זה.
ד. "המועצה" – מועצת אגודת הסטודנטים בתפקידיה גם כאסיפה כללית של
האגודה.
ה. "סטודנט"– מי שמוכר על ידי המכללה כסטודנט מן המניין כולל סטודנט במכינה
קדם אקדמית.

סימן שני – מטרות אגודת הסטודנטים

3 .לפעול למען ציבור הסטודנטים במכללה. לשמור על תדמיתם, מעמדם האקדמאי, עצמאותם,
ואי תלותם של הסטודנטים בתוך הקריה ומחוצה לו.
4 .לייצג נאמנה את ציבור הסטודנטים במכללה כלפי מוסדות המכללה בכל העניינים
האקדמאיים הנוגעים ללימודים במכללה וכלפי כל רשות ו/או מוסד ו/או גוף ו/או אדם אחר.
6 .לפעול למען קידום האינטרסים של ציבור הסטודנטים של המכללה בתוך שטח המכללה ומחוצה
לה. הכל בהתאם להוראות תקנון זה ועפ"י החלטות מוסדות האגודה וזאת באמצעות מפעלים
ו\או חוגים ו\או כל אמצעי אחר עליו יחליטו מוסדות האגודה
7 .לפעול למען פיתוח קשרים עם אגודות דומות בארץ ובחו"ל.
8 .לייצג את האגודה בפני אגודות ו/או גופים ו/או מוסדות חיצוניים ובכלל זה התאחדות
הסטודנטים בישראל, המועצה להשכלה גבוהה, משרד העבודה, משרד החינוך והתרבות וכל
גוף חיצוני אחר אשר לאגודה ו/או לסטודנטים החברים בה יש או יהיה קשר ו/או עניין כלשהו.
9 .לפעול לקיום שירותי עזר כל שהם למען חברי האגודה ובכלל זה שירותים אקדמיים, מנהליים,
לימודיים , משפטיים ואחרים.
10 .לפעול להשגת מלגות ו/או מענקי לימוד לחברי האגודה בהתאם להחלטת מוסדות האגודה.
10א. להקים כל חברה או תאגיד קשור, למתן ביצוע פעולות לרווחת הסטודנטים חברי האגודה ו/או
למתן שירותים לתועלת חברי האגודה ו/או לתועלת האגודה.
11 . לסייע לחברי האגודה בהשגת עבודה ודיור בתוך המכללה ומחוצה לה.
12 .לפעול לפיתוח מפעלי ספורט, נופש, תרבות ובידור בתוך שטח המכללה ומחוצה לו לרווחת חברי
האגודה.

סימן שלישי – עקרונות פעילות אגודת הסטודנטים

13 .האגודה תפעל במסגרת הסמכויות הקנויות לה בתקנון ועל פי עקרונות המנהל התקין ובכלל
זה קיום מנגנון ביקורת עצמאי ובלתי תלוי על כל פעולות האגודה.
14 .האגודה תפעל למען קיום שיוויון זכויות מלא לכל ציבור הסטודנטים ללא הבדל דת, גזע ומין.
15 .האגודה לא תחייב את חבריה בפעולות העומדות בניגוד לדתם ומצפונם.
16 .האגודה תהא עצמאית בפעילותה ובלתי תלויה בפעולותיה בכל גורם חיצוני.
17 .האגודה תעודד כל פעילות ומעורבות סטודנטיאלית, בפעילות האגודה בפרט ובפעילות בכלל,
לרבות מעורבות של סטודנטים בחברה הישראלית )פעילות בשכונות, פר"ח וכיוצא באלה(.
18 .האגודה תעמוד על קיומו ושמירתו של חופש הביטוי וההתארגנות בתוך מוסדות האגודה
בפרט ובשטח המכללה בכלל .

פרק שני
סימן ראשון – החברות באגודה
חבר באגודה

19 .א. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו :
"אני )שם, מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות המכללה
האקדמית אחוה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב
לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
ב. לחבר באגודה יחשב כל מי שלומד במכללה, שילם דמי חבר לאגודה והוא מוכר על ידי המכללה
כסטודנט מן המניין, וכל עוד הוא מוכר בתור שכזה על ידי המכללה.

פרישת חברים ,התראה בדבר הוצאת חבר מהאגודה

20 .פרישתו של חבר תעשה תוך 24 שעות לאחר שיודיע בכתב על רצונו לפרוש מהאגודה.
21 .לא יוצא חבר מהאג ודה, אלא מהטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה
להשמיע את טענותיו.

פקיעת חברות או הוצאת חבר מחברותו באגודה

22 .החברות באגודה פוקעת באחד מאלה:
א. עם סיום לימודי החבר במכללה מכל סיבה שהיא.
ב. עם הפסקת הכרת החבר כסטודנט וזאת כפוף לאמור בסעיפים להלן.
ג. במידה ולא שולמו דמי החבר השנתיים ע"י החבר.

23 .הוצאת חבר-

מועצת האגודה רשאית להחליט על הוצאת חבר מהאגודה לתקופה מוגבלת או
לזמן בלתי מוגבל ברוב של שני שליש מכלל חברי המועצה, כל זאת עפ"י אחד מן הטעמים הבאים
בלבד:
א. החבר לא קיים את הוראות התקנון.

ב. החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.
ג. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
24 .לא תוגש הצעה למועצה להוציא חבר מן האגודה, אלא לאחר שניתנה לאותו חבר הזדמנות
נאותה להשמיע טענותיו לפני המועצה, ולא תחליט המועצה בהצעה להוציא חבר מן האגודה
מהטעמים האמורים בסעיפים 23 א -ב דלעיל, אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר
לתיקון המעוות.
25.החלטת המועצה לקבל כחבר אגודה מי שהוצא מן האגודה כאמור לעיל ,תתקבל ברוב של
המצביעים, מבין חברי המועצה.
26 .פרישת חבר מהאגודה, אין בה כדי לפטור את החבר מחבותו לפרוע לידי האגודה את הכספים
המגיעים ממנו לאגודה עד לרגע פקיעת החברות.

27 .הפסקת כהונה במוסדות האגודה

חבר במוסדות האגודה אשר חברותו באגודה פקעה ו/או פסקה לא ימשיך לכהן בתפקידו.

28 .מתן הודעה לחבר

א. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האגודה לחבר יינתנו בכתב אשר יימסר לחבר ביד או
ישלח לו בדואר אלקטרוני או בוואטס אפ או בדואר רגיל למענו הרשום בפנקס הבוחרים, אולם
יכול הועד להחליט כי הודעות המיועדות לכלל ציבור החברים יתלו על לוחות המודעות של האגודה
במכללה.
28.ב. כל חבר באגודה מאשר במסגרת תקנון זה קבלת הודעות מכל סוג שהוא מטעם העמותה או
מי מטעמה באמצעות דואר אלקטרוני, אס.אם.אס או כל דיוור אלקטרוני אחר אלא אם כן ביקש
הוא בכתב מאת העמותה שלא לקבל זאת.

סימן שני – זכויות וחובות החברים באגודה

29 .חבר אגודה חייב למלא אחר תקנון האגודה ולציית להחלטות ולהוראות מוסדותיה ונציגיה
המוסמכים של אגודת הסטודנטים באותם עניינים הנתונים בסמכותם.

30 .חבר האגודה זכאי להשתתף בפעילויות האגודה וליהנות משרותיה.
31 .חבר האגודה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.

זכות הצבעה

32 .חברי האגודה זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של האגודה אך ורק באמצעות
נציגיהם שהם חברי מועצת האגודה בהרכבה כפי שיהיה מזמן לזמן, ואשר יקבע על פי הבחירות
הכלליות שיתקיימו מדי שנה ובהם יהיו זכאים להשתתף כל חברי האגודה.
33 .רק חברי מועצת האגודה זכאים להצביע באסיפה הכללית של האגודה, כאמור לעיל, ולכל חבר
מועצה יהיה קול אחד בכל הצבעה.

דמי חבר

34 .כל חבר חייב בתשלום דמי חבר ותשלומי חובה אחרים לאגודה. מועצת האגודה תקבע את גובה
דמי החבר מעת לעת וכן את דרכי ומועדי התשלום של דמי חבר.
35 .דמי החבר השנתיים ניתנים לביטול ולקבלת החזר או זיכוי כספי לא יאוחר מ – 14 יום מתחילת
שנת הלימודים האקדמית של אותה שנה עבורה שולמו דמי החבר. לאחר תקופה זו לא יהא
זכאי החבר לקבלה או להשבת דמי החבר מאת העמותה בכל צורה שהיא.

פרק שלישי
סימן ראשון – ועדת בחירות -נוהלי בחירות
הרכב הועדה

36 .ועדת הבחירות תורכב משני סטודנטים חברי אגודה ולצידם יועמ"ש האגודה אשר יעמוד
בראשות הוועדה. יובהר כי כל אחד מחברי ועדת הבחירות לא יוכל להתמודד בבחירות אלו.

מועד הקמת ועדת הבחירות

38 .הרכב ועדת הבחירות יקבע לא יאוחר מ- 30 ימים לפני מועד הבחירות.

תפקיד יו"ר ועדת בחירות

39 .יו"ר וועדת בחירות ישמש גם כמפקח על הבחירות. לו ועדה יהיו כל הסמכויות הבלעדיות לקביעת
נוהלי הבחירות, אופן ההצבעה, נוהלי ההצבעה, ותהליך ספירת הקולות והכל בהתאם לקבוע
בתקנון זה.

סמכויות וועדת הבחירות

.40

א. תקבע את המועד המדויק של הבחירות בכפוף לתקנון זה.
ב. תקבע את מספר חברי המועצה העומדים לבחירה.
ג. תקבע את נוהלי הגשת המועמדות לבחירה, את נוהלי הגשת הערעורים, את נוהלי
הפרסום ונוהלי הצגת ספר הבוחרים, וכן כל נוהל אחר אשר הינה מוסמכת לקבוע
בתוקף תפקידה כוועדת בחירות.
ד. תמנה ועדות קלפי ליום הבחירות, ככל שיידרש. תקבע את נהלי עבודתן, ותפקח
על עבודתן.
ה. תפרסם את תוצאות הב חירות.

ספר הבוחרים

41 .ספר הבוחרים יהיה דו"ח רשמי, שיומצא ליו"ר ועדת הבחירות על ידי היחידה האחראית על
הסטודנטים במכללה, ובו יפורטו שמותיהם ומספרי הסטודנט של כל חברי האגודה, תוך ציון החוג
ושנת הלימוד של כל סטודנט.

הצגת ספר הבוחרים

42 .ועדת הבחירות תדאג שספר הבוחרים יוצג לעיון חברי האגודה בצורה נאותה לפרקי זמן
נאותים, ולפחות 15 ימים לפני המועד שנקבע לקיום הבחירות; מקומות העיון בספר הבוחרים
ומועדיהם יקבעו על ידי ועדת הבחירות ויפורסמו על ידה.

ערעורים על ספר הבוחרים

43 .כל סטודנט שיבקש לערער על אי הכללתו בספר הבוחרים או על פרטי רישומו בספר זה, יגיש
ערעור בכתב לועדת הבחירות, וזו תחליט בעניין עד שלושה ימים לפני מועד הבחירות.
44.המועד האחרון להגשת הערעורים כאמור בסעיף 43 דלעיל יהיה היום השביעי שלאחר פרסום
ספר הבוחרים.

דיון בערעורים על ספר הבוחרים

45 .לא יאוחר מתום שלושה ימים מהמועד האחרון להגשת ערעורים תשמע ועדת הבחירות את
טיעוני המערערים בפניה, תבחן את טיעוניהם ותכריע בכל הערעורים שיוגשו לה.
46 .ועדת הבחירות תוכל לקבוע כי המערער זכאי להיכלל בספר הבוחרים ובלבד שימציא לה אישור
רשמי מתאים על היותו סטודנט במכללה ומוכר כתלמיד על ידי היחידה האחראית על המרשם
במכללה.

דיווח תוצאות הערעור

47 .לא יאוחר מ- 24 שעות לאחר המועד האחרון להכרעה בערעורים, תמסור ועדת הבחירות
למערערים במכתב בחתימת יו"ר הועדה את תוצאות הערעור.

המועד להגשת מועמדות לבחירות

48 .המועד להגשת מועמדות לבחירות למועצת האגודה ולראשות האגודה יחל ביום שלמחרת
פרסום ספר הבוחרים ועד ליום החמישי שלאחר מועד זה.

אופן הגשת המועמדות

49 .הגשת המועמדות תעשה על ידי המועמד באופן אישי, באופן, במקום ובמועדים שיקבעו על ידי
ועדת הבחירות, על גבי טפסים מיוחדים שיוצאו על ידי הועדה, ואשר בהם יצוינו כל הפרטים
הרלוונטיים עליהם תחליט ועדת הבחירות.

פסילת מועמדים

50 .ועדת הבחירות תהיה מוסמכת לפסול מיוזמתה כל מועמד אשר:
א. לא הגיש מועמדתו באופן האמור בסימן זה ובהנחיות שיפורסמו על ידה.
ב. שמו אינו מופיע בספר הבוחרים, או שאינו מופיע באזור הבחירה בו הוא מבקש
להיבחר.

פרסום רשימת מועמדים זמנית

51 .ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים הזמנית תוך 48 שעות מתום המועד להגשת
המועמדות.

הגשת ערעורים

52 .כל חבר אגודה יוכל לערער על רשימת המועמדים הזמנית.
א. הערעור יוגש בכתב ועדת הבחירות תוך 48 שעות ממועד פרסום רשימת המועמדים הזמנית.
ב. בכל ערעור יציין המערער את שמו המלא ומס' ת.ז., כתובת הדוא"ל, הנייד שלו והחוג בו הוא
לומד, וכן את נימוקי ערעורו.

בירור הערעורים

53 .תוך 2 ימים מהמועד האחרון להגשת הערעורים, תשמע ועדת הבחירות את טיעוני המערערים
ותכריע בכל הערעורים שיוגשו לה.

פרסום רשימת מועמדים סופית

54 .תוך 24 שעות לאחר שתחליט בערעורים שיוגשו לה תפרסם ועדת הבחירות את רשימת
המועמדים הסופית לבחירות למועצה.

ניהול הבחירות

55 .א. הבחירות תנוהלנ ה על ידי יו"ר ועדת הבחירות בעזרת שני חברי הועדה האחרים, ותערכנה
בפיקוח יו"ר ועדת הבחירות. החלטות ועדת הבחירות, בכל עניין ובערעורים שיוגשו לפניה, יתקבלו
ברוב קולות חברי הוועדה. היו הקולות שקולים ליו"ר הוועדה יהיה קול עודף.
55 .ב. לו ועדת הבחירות הסמכויות הבלעדיות לקבוע בין היתר את:
א. מספר הקלפיות ומקום המצאן.
ב. אופן הרכבת ועדות הקלפי.
ג. סדרי ונהלי ההצבעה.
ד. אופן ספירת הקולות.
ה. כל הסדרים האחרים ביחס לאופן ניהול מערכת הבחירות, לרבות נוהלי ספירת
הקולות ופרסום התוצאות.

פרסום נוהלים

56 .את הנהלים שיקבעו, תפרסם ועדת הבחירות לא יאוחר מ- 14 יום לפני המועד שקבעה ועדת
הבחירות לקיום הבחירות.

תעמולת הבחירות

57 .א. כל מועמד רשאי לפרסם בפני ציבור בוחריו את המצע על פיו הוא מבקש לייצג את
הסטודנטים במכללה. הפניה והפרסום יעשו בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת אשר ימצא
המועמד לנכון, ובכלל זה פרסום המצע בפני כל ציבור הסטודנטים.
ב. כל מועמד רשאי לפרסם את מצעו ביחד עם מועמדים אחרים, ולהציג מצע משותף זה בפני
כל ציבור הסטודנטים, באם ימצא לנכון לעשות כן.

קביעת התוצאות

58 .א. יו"ר ועדת הבחירות יקבע עם סיום ספירת הקולות את תוצאות הבחירות, וימסור העתק
מהן לועדת הביקורת בעמותה.
ב. תוצאות הבחירות ירשמו בפרוטוקול שיחתם בידי כל חברי ועדת הבחירות, בראשות יו"ר
ועדת הבחירות.
ג.ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות תוך 48 שעות ממועד סיום ספירת הקולות.

הגשת ערעורים על תוצאות הבחירות

59 .כל סטודנט יהיה רשאי להגיש ערעור על תוצאות הבחירות.
א. הערעור יוגש ליו"ר ועדת הבחירות תוך 48 שעות ממועד פרסום תוצאות הבחירות.
ועדת הבחירות תקבל החלטה בערעור לא יאוחר מ – 72 שעות ממועד קבלת הערעור.

ב. בכל ערעור יציין המערער את שמו המלא ומס' ת.ז., כתובת הדוא"ל, הנייד שלו והחוג
בו הוא לומד, וכן את נימוקי ערעורו.

בירור ערעורים ופסילת בחירות

60 .בכל מקרה של שיוויון בקולות בין מספר מועמדים, ובכל מקרה של פסילת הבחירות על ידי
ועדת הבחירות, תקבע ועדת הבחירות מועד חדש לעריכת בחירות כלליות )אם נפסלו הבחירות
בשלמותן( או לעריכת בחירות חלקיות חוזרות בין המועמדים שקבלו מספר קולות שווה, ובלבד
שהבחירות החוזרות תתקיימנה תוך שלושים יום ממועד החלטת ועדת הבחירות לערוך בחירות
חוזרות, ובלבד שספר הבוחרים שישמש בבחירות החוזרות יהיה אותו ספר הבוחרים אשר שימש
כספר בוחרים בבחירות שנפסלו.

משך כהונת מועצה עד להשלמת בחירות

61 .נפסלו הבחירות בחלקן או לא הושלמו בשל שוויון בקולות בין מספר מועמדים, הרי שעד לעריכת
בחירות חדשות לגבי אותם המועמדים, תפעל המועצה במספר מופחת של חברים בכפוף להוראות
תקנון זה.

דחיית מועדים והקדמתם

62 .כל מועד שנקבע בפרק זה ואשר בחישוב מניין הימים יבוא בשבת או בחג, יידחה ביצוע האמור
בו ליום שלאחר השבת או החג.
63 .לא בוצעה פעולה כלשהי במועד שנקבע לכך בפרק זה. יחליט יו"ר ועדת הבחירות אם איחור
כאמור מצדיק דחיית מועד הבחירות אם לאו.
64 .לוועדת הבחירות סמכות לקבוע מועדים אחרים מוקדמים ו/או מאוחרים, לגבי כל הליך מהליכ י
הבחירות, ובלבד שהחלטה בעניין זה, תנומק בפניה בכתב, שתמסר לועדת הביקורת.

סימן שני – נהלי הבחירות למועצה
הרכב המועצה ושיטת הבחירות למועצה

65 .א. המועצה תורכב מנציגי החוגים השונים, ותמנה לכל הפחות 10 חברים.
ב. הרכב המועצה ישקף ככל האפשר את כ ל החוגים הלומדים במכללה, בהתאם לגודלם
היחסי, ועפ"י הקביעה של ועדת הבחירות, אולם לא יהיה חוג אשר לא מיוצג כלל.
ג. חברי המועצה יבחרו, בבחירות אזוריות אישיות ישירות וחשאיות ע"י כל אחד מחברי
האגודה.
ד. יו"ר האגודה ייבחר בבחירות כלליות, אישיות, ישירות וחשאיות ע"י כל אחד מחברי
האגודה.

הזכות להבחר

66 .כל סטודנט אשר מופיע בספר הבוחרים ואשר מוכר כחבר אגודה לצורך תקנון זה רשאי להגיש
את מועמדותו להיבחר כחבר מועצת האגודה ולראשות האגודה.

אופן הבחירה

67 .ועדת הבחירות תקבע את אזורי הבחירה, באופן שיינתן ייצוג הולם לחוגים השונים, במסגרת
שנות הלימוד.

68 .כל חבר אגודה רשאי לבחור במספר מועמדים כמספר המושבים במועצה שהוקצו למסלול בו
הוא לומד, מבין שמות המועמדים שהוצגו לבחירה באותו מסלול.
69 .היו במסלול מסויים מועמדים כמספר המקומות לבחירה, יוכרזו המועמדים ע"י ועדת הבחירות
כנבחרים, ולא יערכו בחירות באותו מסלול. סעיף זה תקף גם למועמד לראשות האגודה היה ובתום
המועד הסופי להגשת המועמדויות הוגשה רק מועמדות אחת.

מועד הבחירות

70.א. הבחירות לראשות ולמועצת האגודה יתקיימו מדי שנה לא יאוחר מ – 21 יום לפני סיום
סמסטר ב'.
ב. המועד המדויק בו תתקיימנה הבחירות למועצה יקבע מדי שנה על ידי ועדת הבחירות ובלבד
שמועד זה יהיה פרק הזמן הנקוב בסעיף קטן א' דלעיל.

פרסום מועד הבחירות

71 .ועדת הבחירות תפרסם את המועד בו יתקיימו הבחירות בכל שנה בהם לפחות 14 יום לפני מועד
הבחירות.
72 .הבחירות לא תתקיימנה בימי חופשה מלימודים, לרבות בימים בה מושבתים הלימודים
במכללה.
73 .מועצת האגודה וועד האגודה יעשו כמיטב יכולתם בכל אמצעי המדיה השונים העומדים
לרשותם )בין היתר אך לא רק : דוא"ל לציבור הסטודנטים הכללי במכללה, בפייסבוק של האגודה,
דף האינסטגרם( בהסברה ובכל פעולה אחרת כדי להביא למעורבות ולהשתתפות רבה ככל האפשר
של הסטודנטים חברי האגודה בבחירות למועצה ולראשות האגודה.

פרק רביעי
         סימן ראשון – מועצת האגודה – האסיפה הכללית

74 .מועצת אגודת הסטודנטים הינה הרשות הנבחרת העליונה של האגודה, המהווה את האסיפה
הכללית של האגודה ובתור שכזו מוקנות למועצת האגודה כל הסמכויות של האסיפה הכללית.

תפקידים וסמכויות

75 .א. המועצה תבחר את ועדת הביקורת בישיבתה הראשונה שתתקיים לאחר הבחירות וכל
ועדה אחרת שתמצא לנכון לבחור.
ב. המועצה תבחר את חברי הוועד המנהל בישיבה הראשונה שתתקיים לאחר הבחירות
ותפקח על פעולות הועד המנהל.
ג. המועצה תאשר תקציב שנתי מפורט לפעילות האגודה.
ד. המועצה רשאית לאשר חריגה מהתקציב המאושר, ובלבד שההחלטות לעניין סעיף זה
יתקבלו ברוב מקרב כלל חברי המועצה.
ה. המועצה והיא בלבד תהא רשאית לשנות את התקנון בהתאם לקבוע בתקנון.
ו. לבחור 2 חברי הנהלה נוספים לצד יו"ר האגודה שהינו יו"ר הנהלת האגודה. יתבצע
בישיבה הראשונה שתתקיים לאחר הבחירות.
ז. המועצה תהיה מוסמכת לבחור בכל שלב שהוא חבר מועצה אשר ישמש כנציג חוג
ושנתון במועצה לאותו חוג ושנתון אשר מכל סיבה שהיא נותר ללא ייצוג במועצה.

סמכות שיורית

76 .כל סמכות שלא נתייחדה על פי דין או בתקנון זה לאיזה מוסד או נושא משרה אחר, תוקנה
לוועד האגודה.

יושב ראש המועצה

77 .א. יו"ר האגודה יכהן כיו"ר המועצה.
ב. יו"ר המועצה יכנס את המועצה לישיבותיה הרגילות והמיוחדות הכל בהתאם להוראות
התקנון.
ג.יו"ר המועצה ינהל את ישיבות המועצה, יקבע את סדר היום של ישיבות אלה, ויחליט
בכל עניין של סדר ונוהל הנוגע לישיבות המועצה ודיוניה.
ד. בהיעדרו מכל סיבה שהיא של יו"ר האגודה ישמש סיו"ר האגודה כממלא מקומו של יו"ר
האגודה עם כל הזכויות והחובות הנלוות.

סימן שני – נהלי עבודת המועצה
זימון ישיבה ראשונה

78 .לא יאוחר מאשר 14 יום לאחר פרסום התוצאות של הבחירות למועצה, יכנס יו"ר האגודה
הנבחר את המועצה הנבחרת לישיבתה הראשונה.
79 .לא יהיה בפסילה חלקית של הבחירות כדי למנוע כינוס הישיבה כאמור לעיל.

זימון ישיבות רגילות

80 .א. יו"ר המועצה יכנס את המועצה לישיבות רגילות לפחות פעם בשלושה חודשים.
ב. הזמנות לישיבות המועצה ישלחו על ידי המועצה לחברי המועצה לפחות 7 ימים לפני
מועד כינוס הישיבה בדואר או בדואר אלקטרוני או בוואטס אפ.

זימון ישיבות מיוחדות

81 .א. יו"ר המועצה יכנס את המועצה לישיבה מיוחדת עפ"י החלטת הועד, ועדת הביקורת או
בקשה של עשירית מחברי המועצה, בה יפורטו הנושאים שמבקשים להביא לדיון בישיבה
המיוחדת.
ב. בהזמנות לישיבות מועצה מיוחדות – יצויין הן כי הישיבה הינה ישיבה מיוחדת והן סדר
יומה.

סדר יום בישיבה רגילה

82 .סדר היום של הישיבות יקבע על ידי יו"ר המועצה.

סדר יום בישיבה מיוחדת

83 .סדר היום של ישיבה מיוחדת ייוחד לנושא או לנושאים לשמם נדרש כינוס הישיבה המיוחדת.

שינויים בסדר היום

84 .א. עד 24 שעות לפני כל ישיבת מועצה רגילה יהיה כל חבר מועצה רשאי להציע ולהוסיף
נושאים רגילים נוספים לסדר היום ו/או להכניס שינוי בסדר הבאת הסעיפים של סדר היום לדיון.

ב. הדיון בכל הצעה מהמפורטות בס"ק א' דלעיל יידון בראשית הישיבה וההחלטה תתקבל
ברוב רגיל של חברי המועצה הנוכחים והמצביעים.

סדר היום הסופי

85 .לאחר שיקבע סדר היום באופן האמור בסעיף 84 דלעיל, לא תדרשנה הבאת כל הצעה לשינוי או
לתוספת בסדר היום, פרט להצעות הקשורות בסדרי הדיון והצבעה.

מנין חוקי בישיבות המועצה

86 .המניין החוקי שיידרש לפתיחת ישיבת המועצה יהיה לפחות חצי מכלל חבריה.
87 .לא נכחו במועד שנקבע לפתיחת הישיבה מניין חוקי, ידחה מועד הישיבה במחצית השעה,
ובמועד נדחה זה תתקיים הישיבה בכל מנין שיהיה נוכח בה.
88 .לא תפגע חוקיותה של ישיבת מועצה שבפתיחתה נכח מניין כנדרש אם במהלכה פחת מספר
הנוכחים בה.

פומביות ישיבות המועצה

89 .א. ישיבות המועצה יהיו פומביות וכל חבר אגודה יהיה רשאי להיות נוכח בהן, בתנאי שלא
יתערב במהלך הד יונים אלא באישור שקיבל מיו"ר המועצה, ולא יפריע לניהול התקין של
ישיבת המועצה.
ב. יו"ר המועצה יהיה רשאי להוציא מאולם הישיבה אדם שהתערב ללא קבלת אישור
בדיוני המועצה או הפריע לניהולה התקין של הישיבה ובלבד שבמידה והינו חבר מועצה
יוחזר בשלב קיום ההצבעות.

הצבעות במועצה

90 .החלטות המועצה יתקבלו ברוב רגיל של קולות חברי המועצה הנוכחים והנוטלים חלק בהצבעה.
91 .בכל מקרה של שוויון קולות בהצבעות המועצה, יהיה ליו"ר המועצה קול נוסף ומכריע.
92 .בכל אסיפה יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית. חבר שאינו נוכח בישיבה לא תינתן
לו זכות הצבעה באמצעות כתב הצבעה מטעם חבר אחר, למעט בעיה רפואית ממושכת המרתקת
את הנציג למיטתו, שהות בחו"ל או במילואים או במקרים אחרים באישור יו"ר האגודה. כתב
ההצבעה יהיה חתום על ידי החבר המפרט את תאריך האסיפה ועמדת החבר בנושאים שעל סדר
היום ובלבד שיועבר לחבר המועצה/ליו"ר המועצה המיופה זמן סביר מראש. כמיופה כוח יוכל
לשמש חבר מועצה או יו"ר האגודה בלבד.

שינוי תקנון

93 .החלטה בדבר שינוי בתקנון האגודה טעונה רוב של למעלה מ- %50 ומעלה מחברי המועצה
הנוכחים אשר יתמכו בתיקון המוצע.

הצבעות גלויות

94 .פרט למקרים המפורטים להלן, יהיו ההצבעות במועצה הצבעות גלויות.

הצבעות חשאיות

95 .הצבעה חשאית תתקיים אם ידרשו זאת לפחות %25 מחברי המועצה הנוכחים בישיבה
והנוטלים חלק בהצבעה.

התפטרות חברי מועצה

96 .כל חבר מועצה רשאי להתפטר מחברותו במועצה על ידי הגשת הודעת התפטרות בכתב ליו"ר
המועצה. ההתפטרות תכנס לתוקפה כעבור 24 שעות מן הרגע בו נמסר ה הודעת ההתפטרות במשרדי
האגודה, או למן הרגע בו נמסרה הודעת ההתפטרות לידי יו"ר המועצה אישית.

פיטורי יו"ר או חבר מועצה

97 .על מנת לפטר את יו"ר המועצה או חבר מועצה אחר יש חובה כי נושא זה יהיה מצוין בצורה
מפורשת בסדר היום של ישיבת המועצה )רגילה או מיוחדת(. כמו כן, יש צורך בתמיכה בהחלטה זו
של למעלה מ – 3/2 מכלל חברי המועצה המכהנים.

כהונת המועצה במספר מופחת של חברים

98 .המועצה רשאית להמשיך לפעול בהרכב מופחת של חברים ובתנאי שלא פחת מספר החברים
ממחצית חברי המועצה בעת בחירתה. היה ופחת מספר החברים לפחות ממחצית ייערכו בחירות
כלליות למועצה ולראשות האגודה לא יאוחר מ – 30 יום.

פרק חמישי
סימן ראשון – ועד אגודת הסטודנטים )להלן: "הועד"( – תפקידים וסמכויות
סמכות הועד

99 .לוועד האגודה יהיו הסמכויות המוקנות לו )זכויות וחובות( בהתאם לחוק העמותות תש"מ-
.1980
100 .ועד האגודה ימנה 3 חברי אגודה אשר ייבחרו ע"י מועצת האגודה בישיבתה הראשונה
שתתקיים לאחר בחירתה. מבין 3 חברי הועד שייבחרו תבחר מועצת האגודה את יו"ר
הועד.

ישיבות הועד

101 .יו"ר הוועד יוכל לכנס את הועד בכל זמן לישיבה מן המניין תוך התראה של 7 ימים מראש.
הקוורום הנדרש לפתיחת ישיבת ועד הינו מינימום 2 חברים ובלבד שאחד מהם הינו יו"ר
הועד. בהיעדר קוורום נדרש תידחה ישיבת הוועד לשבוע שלאחר מכן לאותה השעה ובישיבה
הנדחית יהיה כל מספר חברים נוכח – מניין חוקי – והחלטות הוועד שיתקבלו יהיו תקפות
בכל מספר של חברים.
102 .לכל אחד מחברי הועד קול אחד בזמן הצבעה וליו"ר הועד קול מכריע במידה של שוויון קולות.
103 .יו"ר הועד ינהל את ישיבות הועד וידאג לרישום פרוטוקול בכל ישיבת ועד. על כל פרוטוקול
ישיבת ועד יחתום יו"ר הועד וחבר ועד נוסף.

תקופת כהונה בועד

104 .חבר ועד יכהן מיום מינויו על ידי המועצה ועד לבחירתו של ועד חדש, ו/או עד להתפטרות או
פיטורין של חבר הועד.

התפטרות חבר ועד

105 .כל חבר ועד רשאי להתפטר מתפקידו, על ידי הגשת הודעת ההתפטרות בכתב ליו"ר המועצה.

החלפת חבר ועד

106 .התפנה מקום בוועד, עקב פיטוריו או התפטרות מכל סיבה אחרת, ימשיך הועד לפעול בהרכב
הקיים עד לבחירת חבר ועד חדש ע"י המועצה, במקום החבר היוצא.

זימון ישיבות ועד רגילות

107 .הועד יתכנס לישיבות רגילות אחת לחציון לפחות על פי הזמנת יו"ר הועד.

זימון ישיבות ועד מיוחדות

108 .א. ישיבת ועד מיוחדת תזומן על פי דרישה של יו"ר הועד או של לפחות מחצית מחברי הועד
שתוגש ליו"ר הועד.
ב. קיבל יו"ר הועד דרישה כאמור בסעיף קטן א' דלעיל, יהיה הוא חייב לכנס ישיבת ועד
מיוחדת תוך 48 שעות ממועד קבלת הדרישה.
ג. לא כינס יו"ר הועד ישיבה מיוחדת במועד הנקוב בסעיף קטן ב' דלעיל, יהיו חברי הועד
היוזמים רשאים לכנס את הישיבה בעצמם.

סדר היום בישיבות הועד

109 .א. סדר היום של ישיבות הועד הרגילות יקבע על ידי היו"ר.
ב. סדר היום של ישיבת ועד מיוחדת ייוחד לנושא או לנושאים לשמם נדרש זימון הישיבה.

מנין חוקי בישיבות הועד

110 .המניין החוקי שיידרש לפתיחת ישיבות הועד יהיו לפחות מחצית החברים שאחד מהם יהיה
יו"ר הועד.

הצבעות בועד

111 .א. החלטות הועד יתקבלו ברוב דעות של חברי הועד הנוכחים בישיבה והנוטלים חלק
בהצבעה.
ב. בכל מקרה של שוויון קולות בהצבעות יהיה ליו"ר הועד קול נוסף מכריע.

פרוטוקול

112 .החלטות הועד ירשמו בפרוטוקול.

פרק שישי
סימן ראשון – ועדת הביקורת של האגודה
הרכב הועדה

113 .ועדת הביקורת של האגודה תורכב מ- 2 חברי אגודה או ממבקר מקצועי שיהיה רואה חשבון
במקצועו. ועדת בקורת או המבקר יבחרו ע"י המועצה בשיבתה הראשונה שלאחר הבחירות.

המשך כהונה

114 .א. ועדת הביקורת תכהן מעת הבחירה כאמור בפרק זה ועד לבחירת ועדת ביקורת חדשה
תחתיה.
ב. הוראות סעיף קטן א' יחולו, בכפוף להוראות התקנון החלות על בעלי התפקידים
הנבחרים באגודה, אשר חברותם באגודה הופסקה או שחדלו מלהיות סטודנטים במכללה
במהלך תקופת כהונתם.

תפקידים וסמכויות

115 .במסגרת תפקידיה תבדוק ועדת הביקורת לפי הצורך:
א. את חוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בניהול משק הכספים והמינהל של

המועצה, הועד, ההנהלה, ובכלל זאת –
1 .האם ההוצאה נעשתה במסגרת התקציב המאושר ולמטרה לה היא נועדה.
2 .האם לכל הכנסה והוצאה יש מסמכים נאותים.
3 .האם אופן שמירת הכספים והרכוש של האגודה מניח את הדעת.
4 .מידת השמירה על הוראות תקנון זה ועל ההוראות וההנחיות שניתנו על פיו כדין.
5 .האם פעולות מבוצעות על פי הוראות הגורמים המוסמכים.
6 .תהליך קבלת ההחלטות התאמתו בדרך שנקבעה בתקנון זה לקבלתן.
ב. טוהר המידות של המוסדות ונושאי התפקידים הנבחרים על פי תקנון זה.
ג. כל נושא אחר שוועדת הביקורת תראה צורך לבדקו.

קבלת ידיעות ומסמכים

116 .א. לוועדת הביקורת תהיה גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים והחשבונות
וכל חומר אחר המצוי בידי הועד, המועצה, רשויותיה ונושאי התפקידים בה.
ב. כל רשויות האגודה לרבות הועד, המועצה, נושאי התפקידים בה ועובדיה חייבים לסייע
לוועדת הביקורת בביצוע תפקידיה ולהמציא לה ידיעות, מסמכים הסברים וכל חומר
שיידרש מהם במועדים שייקבעו על ידי הועדה.

סימן שני – זכויות חתימה

117 .יו"ר האגודה יהיה מורשה חובה בעמותה לצידו כמורשי רשות ישמשו מנכ"ל העמותה או
סיו"ר העמותה. חתימת חובה יחד עם חתימת רשות בצירוף חותמת העמותה יחייבו את
העמותה. יחד עם זאת להנהלת האגודה סמכות לקבוע ולשנות מעת לעת את הרכב זכויות
החתימה בהתאם לנסיבות.

פרק שמיני – "הנהלת האגודה".

118 . הנהלת האגודה תמנה 3 חברים בתפקידם המוגדר להלן : יו"ר האגודה, ס' יו"ר האגודה,
ומנכ"ל האגודה. יו"ר האגודה הנבחר יהיה באופן אוטומטי יו"ר הנהלת האגודה.
119 .יו"ר הנהלת האגודה יזמן את הנהלת האגודה לישיבות ההנהלה לפחות אחת לרבעון.
זימון לישיבות הנהלה יתבצע לפחות 48 שעות טרם מועד הישיבה ויכול שיתבצע בדואר
או בדואר אלקטרוני או בוואטס אפ.
120 .הקוורום הנדרש לפתיחת ישיבת הנהלה הינו 2 חברי הנהלה כאשר אחד מהם לפחות הינו
יו"ר הנהלת האגודה. לאחר חצי שעה המתנה ובמידה ולא נכח בישיבה מסויימת
הקוורום הנדרש תידחה ישיבת ההנהלה בחצי השעה כאשר באותה ישיבה יתקבלו
ההחלטות בכל קוורום שהוא.

121 .שימוש ביפוי כח בישיבת הנהלה יהיה מותר רק במידה ובמסגרת יפוי הכח יש ייחוד
ופירוט של הנושאים שעל סדר היום באותה ישיבה ואת עמדת מייפה הכח בכל נושא
ונושא.
122 .במידת הצורך יו"ר ההנהלה יוכל לכנס ישיבת הנהלה טלפונית או בדואר אלקטרוני
להעברת החלטות.
123 .במקרה של שיוויון קולות בישיבת ההנהלה ליו"ר ההנהלה יהיה קול מכריע.
124 .כאמור יו"ר האגודה יהיה יו"ר הנהלת האגודה וסמכויותיו :
א. יקבע את סדר היום של ישיבות ההנהלה.
ב. יחליט בכל עניין של סדר ונוהל הנוגע לישיבות ההנהלה ודיוניהן.
ג. ינהל את ישיבות ההנהלה.
ד. יפקח על פעילות הנהלת האגודה כגוף ועל פעילות כל אחד מחבריה.
ה. ייצג את האגודה בפני רשויות המכללה ובפני כל רשות ו/או מוסד ו/או גוף ו/או אדם
אחר מחוץ למכללה.
125 .להנהלת האגודה יהיו הסמכויות המוקנות לה עפ"י תקנון זה כדלהלן :
א. הנהלת אגודת הסטודנטים תהיה רשאית להקים מחלקות פונקציונליות / ועדות להסדרת
הפעילות השוטפת של האגודה, וזאת עפ"י צרכיה ויעדים שייקבעו ע"י יו"ר האגודה.
בעלי התפקידים במחלקות/ועדות הנ"ל ייבחרו על ידי הנהלת האגודה ושכרם ייקבע על
ידה בכפוף למסגרת תקציבית מאושרת לצורך כך.
ב. למנות עובדים מתוך האגודה ומחוצה לה בשכר ולמנות ולאשר בעלי תפקידים באגודה
ומחוצה לה ולקבוע את שכרם, כולל קביעת שכרם של בעלי התפקידים בהנהלת האגודה
ובלבד שאותו חבר לא השתתף באותה ישיבה .
ג. לאשר התקשרויות חוזיות עם צדדים שלישיים כפי שיובאו בפניה עם גופים או גורמים
בתוך האגודה ומחוצה לה.
ד. לבטל / להתיר התקשרויות או מינויים שנעשו בין האגודה לבין צדדים שלישיים בין
שהינם מתוך האגודה ובין שהינם חיצוניים לאגודה.
ה. לטפל בבעיות שוטפות של הסטודנטים ושל העמותה וצרכיה.

       פרק תשיעי – פירוק האגודה
נכסי האגודה

126 .א. נכסי והכנסות האגודה משמשים למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה
שהיא בין חבריה אסורה.
ב. במידה ואגודת הסטודנטים תתפרק יועברו נכסיה לנאמנות המכללה בפיקוח היועץ
המשפטי של האגודה, עד להקמתה מחדש של אגודת הסטודנטים.

החלטת הפירוק

127 .החלטה על פירוק האגודה תעשה ע"י רוב של %75 מבין חברי המועצה.

פרויקטים קשורים

תקציב
תקציב
מחלקה שם סעיף תקציבי סכום שנתי מאושר מנהלה וכלליות מנהלה וכלליות מנהלה וכלליות מנהלה וכלליות מנהלה וכלליות...
Untitled design(1)
פרוטוקולים
משתתפים: ●הודיה אליהו●ליעד משען●מוריה אסרף●מיאדה אבו גאנם●טל שירה לוי●אסף אוחנה●ירדן בן שמחון●יהל אלדבח●אסף...
20220803_225547
תוכניות עבודה
 תכנית העבודה שלנו תכנית העבודה שלנו כוללת תכנון מקיף ורחב של העשייה במחלקות השונות שלנו. כמו כן, תכנית...